Eftersök & jakthundar

Eftersök & eftersöksjour


Vildsvinsjouren är i grunden en en eftersöksjour som skapade när åteljakten var som hetast. Många sköt vildsvin som tyvärr behövde efteresökas och många försökte med hundar som direkt ryggade bort och blev skrämda av vildsvinen.


Jakthundsjour och hundförare


Har du aldrig en jakthund när du behöver det eller har du fått en akut vakans från en hundförare?


Genom att anlita oss så slipper ni detta problemet! Ring oss och berätta vad och vilka behov Ni har så sätter hittar vi ett lämpligt hundförarekipage till Er och som givetvis är lämpliga för just Era ändamål. Från den 1 sep och fram till slutet på januari är det mycket svårt att boka oss för jakter då våra hundförare mestadels redan är uppbokade sedan många månader. Ni är självfallet välkommen med Er förfrågan!


Vad gäller eftersök så står vi alltid redo!


Eftersök


Eftersök vid jakt eller viltolycka - vad gäller?

 

För att reglerna om eftersök ska träda i kraft krävs det att man kunnat konstatera att viltet är skadat. Detta innebär att man i princip måste göra en skottplatsundersökning och där, eller i viltets flyktväg, hitta bevis på att viltet träffats. Det kan vara till exempel snitthår, blod, muskelvävnad, benflisor eller vominnehåll. I normalfallet rör det sig därför inte om eftersök förrän viltet försvunnit från skottplatsen och är ur synhåll. I annat fall finns ju inget att "eftersöka".


De åtgärder som behövs Enligt lagen ska jägaren vid en skadskjutning snarast vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna uppspåras och avlivas. Eftersöksskyldigheten i samband med jakt gäller alla viltarter som man jagar och det är i första hand den jägare som skadat det aktuella djuret, det vill säga skytten, som ansvarar för att eftersöket genomförs. Finns en jaktledare utsedd i samband med jakt efter älg, kronvilt och stora rovdjur, så har dock denna ansvaret för att eftersök utförs. Den som struntar i att göra ett eftersök eller slarvar vid detta kan straffas med böter. Vad får man då vidta för åtgärder om viltet är skadat och har försvunnit från skottplatsen? Jo, man får och ska "vidta de åtgärder som behövs". Detta innebär att man i varje enskilt fall objektivt måste kunna motivera att samtliga avsteg man gör från gällande regler för jakt är nödvändiga. Det som är lagligt i ett fall är det inte nödvändigtvis i ett annat. Det kan därför vara tillåtet att använda sig av bil i samband med eftersöket för att vid behov försöka genskjuta ett skadskjutet vilt. Det kan även vara tillåtet att använda belysningsanordningar. Man kan också behöva fullfölja eftersöket oavsett tid på dygnet eller använda annars otillåtna vapentyper, med mera. I vissa fall kan man hamna i en eftersökssituation då man inte får sådan kontakt med djuret att det kan avfångas med ett välriktat skott. I dessa fall kan det vara lämpligt att hunden släpps på det skadade djuret för att hindra det från att undkomma.


Måste kunna motiveras Den som åsidosätter reglerna måste dock vara beredd på att i efterhand kunna motivera åtgärderna. Man är skyldig att avliva djuret på ett så skonsamt sätt som möjligt för att inte riskera att försvåra djurets lidande. Att uttrycket "snarast" används leder tanken till att eftersöket i alla lägen måste inledas omedelbart. Så är det emellertid inte. Eftersöket ska genomföras på ett sätt som gör att det kan avslutas så snabbt som möjligt, och där skiljer det sig åt mellan olika viltarter. Som exempel bör eftersök på hjortvilt normalt inte påbörjas förrän tidigast en timme efter skott.


På annans jaktområde En jägare har såväl rättighet som skyldighet att fullfölja ett eftersök in på annans jaktområde. Jaktlagen anger dock att det finns en underrättelseskyldighet då älg, hjort eller rådjur skadas vid jakt och tar sig in på annans jaktområde. Man bör alltså inte utan vidare fullfölja ett eftersök på grannmarken. Så snart det är möjligt måste jakträttsinnehavaren eller markägaren underrättas. Kan någon av dessa endast nås med svårighet, får polisen kontaktas istället. Underrättelsen måste alltså inte ovillkorligen ske innan man går in på grannens mark för att fullfölja ett eftersök, men det rekommenderas för att förhindra misstankar om jaktbrott, effektivisera eftersöket och minimera konflikter samt säkerhetsrisker.


Djurskyddsintresset ska dock naturligtvis sättas främst. I de situationer då eftersöket fördröjs i onödan genom ett avbrott för att uppfylla underrättelseskyldigheten är det motiverat att fullfölja eftersöket först. Om till exempel en skadad älg kan observeras på andra sidan en gräns ska den givetvis omedelbart fällas. Likaså om det håller på att bli mörkt och ett försök att uppfylla underrättelseskyldigheten får till följd att eftersöket inte kan fullföljas förrän nästa dag. Det beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet när det är möjligt att uppfylla underrättelseskyldigheten. Även om övriga viltarter inte omfattas av underrättelseskyldigheten, bör man kontakta jakträttsinnehavaren på grannmarken eller polisen innan man går över gränsen. Inte minst en skadad björn kan vara en fara för såväl jaktgrannar som allmänhet, skadade vildsvin likaså.


Får inte hindra ett eftersök Jakträttsinnehavaren på det jaktområde där djuret gått in har inte rätt att kräva att få fullfölja eftersöket eller att hindra eftersöket. Man kan dock lämna över till någon annan att avsluta ett eftersök som man själv påbörjat. Ansvaret för att det vid jakten skadade djuret blir avlivat har dock hela tiden skytten eller jaktledaren kvar. Därför bör man hålla sig underrättad om hur eftersöket gått och om vilka åtgärder som vidtagits. Det bör i sammanhanget observeras att det är det påskjutande jaktlaget som kan komma att bli tvunget att räkna av älg från sin eventuella licenstilldelning om eftersöket misslyckas.   Källa: Svenska jägarförbundet
Eftersök & eftersöksjour


Ibland händer det som inte får ske, man tyckte att allt var perfekt men medan man registrerade just den bilden i hjärna så rörde sig viltet, bara lite kanske, men alldeles tillräckligt för att det skulle bli ett dåligt skott. Det är då det gäller att veta vart man skall ringa för att kunna omhänderta och förkorta lidande för viltet så fort som möjligt.


Det står likaså i lagen att för att få avlossa skott mot levande vilt måste man enligt lag och god jaktetik ha tillgång till lämpligt eftersöksekipage senast 2 timmar efter skottet. Detta är odiskutabelt och det är varje jaktledares ansvar att efterleva detta. För många mindre och större jaktlag kan det vara svårt att hålla med ett riktigt och seriöst eftersöksekipage då det kräver mycket träning och tillämpning för både hund och hundförare och det är utav den anledningen detta skrivs. Eftersök bedrivs inte bara under hösten utan under hela året och man behöver mer än en hund i stallet då det är väldigt krävande för hunden och denna kan behöva att ersättas efter en stund.


För att då bespara jaktlag och jägare detta besväret med eftersöksekipage så har vildsvinsjouren möjlighet att snabbt och enkelt knyta hund och hundförare till just Er. Detta innebär att vi inom 2 timmar har anlänt till skottplatsen och påbörjar eftersöket åt Er. Vi har 100 % tystnadsplikt och våra hundförare är erfarna, ödmjuka och lyhörda! Våra hundar tränas regelbundet och både hundar och hundförare är godkända att jaga och utföra eftersök på allt klövvilt samt efter björn.


I dagsläget har vi 10 hundförare och minst 20 hundar som står redo att hjälpa er med såväl eftersök som vid jakt. När ni får behov utav jakt eller eftersöksekipage så tveka inte utan ring oss! Vi har alltid hundar i beredskap.


Vildsvinsjouren finns här året runt och dygnet runt!


The true trophy hunter is a self-disciplined perfectionist seeking a single animal, the ancient patriarch well past his prime that is often an outcast from his own kind... If successful, he will enshrine the trophy in a place of honor. This is a more noble and fitting end than dying on some lost and lonely ledge where the scavengers will pick his bones, and his magnificent horns will weather away and be lost forever.


Elgin Gates, Trophy Hunter in Asia.


Copyright  © All Rights Reserved by vildsvinsjouren.se