Vildsvinsproblem

Vildsvinsproblem


Vildsvinsjouren kan ställa upp närsom helst på dygnet med hjälp för att hålla vildsvin borta från grödor. Vi har flera olika lösningar för detta och främst är elstängsel att rekommendera. Därefter är det regelbunden skyddsjakt. 


Vi har dessutom tillstånd från länststyrelesen att gå ut och störa med hundar i växande grödor.


Alla våra hundar är godkända och utbildade för sin uppgift.


Elstängsel


Är du orolig över att få in vildsvinen i trädgården, på fotbollsplanen, på golfbanan eller ut i åkrarna? Då finns där bara en lösning som alltid är på plats och det är elstängsel. Kostnaden av elstängsel är mycket lägre än att få marken förstörd av vildsvin. Att återställa en gräsmatta tar åtskilliga timmar och är ingen vacker syn.


Vi kan komma ut samma dag och ge prisförslag samt sätta upp ett första skydd mot vildsvinen. Vi monterar flera olika modeller utav elstängsel, allt från enkla och snabbuppsatta elstängsel till mer permanenta lösningar. Dom enklare lösningarna går även att hyra utav oss och efter avtalstiden så demonterar vi anläggningen. Vi använder oss oftast utav 3-4 ståltrådar och endast CE godkända el aggregat. Vi underröjer för staketet och skyltar upp våra staket tydligt med varningsskyltar så att ingen kommer till skada.


Vår erfarenhet visar att vildsvin nästan aldrig hoppar över ett stängsel med 3 trådar så till vida att dom inte är trängda och har väl ett vildsvin gått på en el tråd så gör dom inte gärna det igen. Då vildsvinen dessutom lär sig utav varandra så söker dom sig oftast till andra områden för sitt födosök istället för att gå på det obehagliga el staketet.


För exakt offert, maila på (obs @  är ersatt utav (A) för att förhindra skräppost):   aktutteam(A)vildsvinsjouren.se


Vi på vildsvinsjouren kan med väldigt kort varsel montera upp elstängsel åt Er för att skydda Er fastighet!
En natts verk utav några vildsvin. Många dagars arbete för berörd lantbrukare.


Skyddsjakt på vildsvinAtt utföra skyddsjakt mot och efter vildsvin är inte fullt så enkelt som många gärna tror! Många mindre nogräknade "jägare" försöker dryga ut sina årliga jaktdagar med att kostnadsfritt vara lantbrukare behjälpliga med avskjutning av vildsvin. I dom flesta fall så slutar detta med ännu större skador på marken på grund av orutin men även ofta med påskjutna vildsvin som lämnar skottplatsen och går in över grannmarkerna med diverse diskussioner som följd.


Skulle man t.ex. under en skyddsjakt skjuta en kultingförande sugga i eller intill fältet så kommer kultingarna att stanna kvar i området och redan kvällen efter kan man se resultatet. Det mest effektiva är att försöka få bort en årsgris. En årsgris är en unge som är upp till 12 månader och antingen randig eller rödbrun i pälsen. En unge har randig päls som vid 3-5 månaders ålder övergår till att vara jämnt rödbrun. Pälsen blir alltmer mörkbrun ju äldre årsungen blir.


Efter det att man lyckats skjuta en årsgris på berört område så finns där flera olika effektiva metoder för att hålla vildsvinen borta från området resten av perioden.


Man kan även sätta upp elstängsel. Med 2 – 3 eltrådar fungerar elstängsel relativt bra om det sköts väl. Det krävs dock stor arbetsinsats vid uppsättningen och därefter för kontinuerlig tillsyn och röjning. Detta är dock en tjänst som vi tillhandahåller på vildsvinsjouren. 


Valet av gröda kan också ha betydelse för skaderisken. Viltåkrar och foderplatser, på störnings- och jaktfria platser, kan hålla vildsvinen borta från jordbruksgrödorna. 


Vildsvinsjouren är godkända, beprövade och auktoriserade för jakt och eftersök efter allt förekommande vilt. Vi har en mångårig erfarenhet och är bara ett mail eller telefonsamtal iväg när Ni behöver hjälp!Viltskador och regler för skyddsjakt


Vilda djur och fåglar kan orsaka skador på t ex skog, jordbruk och egendom. Skador som uppkommer av djur av jaktbara arter ska i första hand förebyggas genom jakt under den s k allmänna jakttiden. Den allmänna jakttiden är specifik för varje art och anpassad främst till artens biologi.För vissa arter finns det en utökad möjlighet till jakt utanför den allmänna jakttiden för att förebygga skador. Då kallar man jakten för skyddsjakt. Viss skyddsjakt kräver tillstånd från Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.   


Arter som inte har någon allmän jakttid kallas fredat vilt. En art är också fredad under den tid på året då det inte är allmän jakt på den. Man kan under vissa förutsättningar få ersättning för skador som orsakas av fredat vilt. En grundförutsättning är att man försökt förebygga skadorna. I regel kan man inte få ersättning för skador av arter som har en lång jakttid. Då måste man istället försöka hålla populationerna på en nivå så att skadorna inte blir oacceptabla.   


Förutom genom jakt kan skador även förebyggas på andra sätt, t ex med utestängning eller skrämsel med olika metoder.Allmänna jakttider för vildsvin.


I Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge län är jakt efter vildsvin, utom sugga som åtföljs av smågrisar, tillåten fr o m den 16 april t o m den 15 februari. Jakt på årsungar är tillåten även 16 februari – 15 april, d v s under hela året. Alltså:


•Sugga som åtföljs av smågrisar är alltid fredad

•Övriga vuxna djur är fredade 16/2 – 15/4

Den som bor på en gård eller har en trädgård men saknar jakträtt får, under de tider då jakt efter vildsvin är tillåten, där döda eller fånga och behålla sådant vilt.


Sedan 2009 är det tillåtet att vid jakt efter vildsvin på åtel eller utfodringsplatser använda fast belysning utan särskilt tillstånd. Denna belysning får inte vara vridbar och inte heller vara fäst på vapnet utan ska vara monterad på en fast anordning vid åteln.


Skyddsjakt som får ske trots att allmän jakttid inte råder och utan att särskilt tillstånd meddelats är bla efter

vildsvin, som kommer in på gård eller i en trädgård där de kan orsaka skada eller annan olägenhet. Sådan jakt får även bedrivas av den som bor på en gård eller har en trädgård men saknar jakträtt.


Jakträttshavare får dessutom året runt bedriva skyddsjakt


1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet

2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling

3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Här gäller alltså ingen fredning av t ex sugga med smågrisar! Men kom ihåg att för all jakt gäller det etiska kravet att viltet inte får utsättas för onödigt lidande.


Vid all jakt efter vildsvin ska eftersökshund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar efter påskjutningen!


Skyddsjakt efter särskilt tillstånd

Om ingen av de förutsättningar som nämnts ovan är uppfyllda (tillämpliga) får skyddsjakt på enskilt initiativ endast ske efter tillstånd av länsstyrelsen enligt 29 § jaktförordningen.


Länsstyrelsen kan även lämna tillstånd till användning av rörlig belysning och elektroniska bildförstärkare.


I en ansökan om tillstånd till skyddsjakt eller särskilda jaktmedel ska du beskriva behovet av skyddsjakt (skade förhållandena), var jakten ska bedrivas (karta med fastighetsgränser), jakträttsförhållandena, hur många djur som behöver fångas/skjutas och eventuellt vilken typ av jaktmetod som önskas användas. För detta finns särskild blankett hos berörd länsstyrelse.


Länsstyrelsen har också möjligheter att ingripa med skyddsjakt om det på grund av ett viltbestånds storlek finns påtagliga risker för trafikolyckor eller för allvarliga skador av vilt (7 § jaktlagen och 24 § jaktförordningen). Då ska det bestämmas hur och av vem jakten ska bedrivas m m. Äganderättens och jakträttens starka status samt markägarens/ jakträttshavarens uttalade ansvar för jakten och viltvården (4 § jaktlagen) medför dock att denna möjlighet i praktiken utnyttjas mycket restriktivt.

                                                                                                                                                                                                                       


       Källa: Länsstyrelsen Örebro län.The true trophy hunter is a self-disciplined perfectionist seeking a single animal, the ancient patriarch well past his prime that is often an outcast from his own kind... If successful, he will enshrine the trophy in a place of honor. This is a more noble and fitting end than dying on some lost and lonely ledge where the scavengers will pick his bones, and his magnificent horns will weather away and be lost forever.


Elgin Gates, Trophy Hunter in Asia.


Copyright  © All Rights Reserved by vildsvinsjouren.se